Årsredovisning 2018. Årsredovisning 2018 2019-11-30

Årsredovisning för aktiebolag

årsredovisning 2018

Myndigheten konstaterar att veterinärerna bör samverka för bättre strålskydd. Det gör vi i första hand till företagets , i andra hand till företagets e-postadress, och i tredje hand till företagets postadress. Det ekonomiska bidraget till hästnäringen har gett arbetstillfällen och andra positiva samhällsekonomiska effekter. De visade att endast en av tre småhusägare mätt radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att radon kan vara hälsofarligt. För att kunna möta framtida utmaningar, utöver de som styrs av det finansiella utrymmet, har myndigheten tagit fram en långsiktig inriktning för verksamheten.

Next

SAS årsredovisning 2017/2018

årsredovisning 2018

Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat. Den 1 september övergick uppgifterna till Riksgälden. Samtliga 17 testade laserpekare hade sådana brister att de kan ge upphov till bestående ögonskador. Den beskriver med text, siffror, diagram och bilder hur Naturvårdsverket har arbetat för att genomföra vårt uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev, samt hur vi verkat för de nationella miljökvalitetsmålen. .

Next

Årsredovisning 2018

årsredovisning 2018

Vårt uppdrag är att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten genom att erbjuda häst-, sport- och casinospel på ett ansvarsfullt sätt. Adress Skicka en årsredovisning på papper till: Bolagsverket Årsredovisningar 851 98 Sundsvall Räkna med att postgången tar några dagar. Vid utgången av 2018 var ett 30-tal tjänster i Katrineholm bemannade. Du kan eller i vår. Pengarna går bland annat till landets trav­ och galoppbanor, prispengar, medel till uppfödare och ungdomssatsningar.

Next

Finansiella rapporter

årsredovisning 2018

I ett vidare perspektiv kan kärnkraftsindustrins omställning även påverka Sveriges möjligheter att upprätthålla nationell kompetens inom strålsäkerhetsområdet. Ericssons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Ericssons webbsajt. Mötena genomfördes i december, som ett led i arbetet med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med 5G-tekniken. Vad händer när du skickat in årsredovisningen? Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2019 kl.

Next

Årsredovisning 2018

årsredovisning 2018

Enligt Bokföringsnämnden är god redovisningssed att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning. Årsredovisningen ska vara hos oss i tid Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Vi kontrollerar bland annat att årsredovisningen innehåller rätt delar, att samtliga styrelseledamöter och vd:n har skrivit under den och att det finns ett. Om vi hittar brister i årsredovisningen kommer vi att skicka brev med posten till dig och be dig att komplettera årsredovisningen. Om du väljer att inte godkänna detta kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Om årsredovisningen kommer in för sent Om du inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation.

Next

Årsredovisning för aktiebolag

årsredovisning 2018

Under 2018 fortsatte förändringarna inom kärnkraftsindustrin att påverka Strålsäkerhetsmyndigheten. Det räknas dock inte som god redovisningssed att ändra i ett redan fastställt bokslut. Om allt är korrekt skickar vi en bekräftelse till dig. On this sunny day I finally decided to give it a shot and to take the elevator up to the 350th floor. Vi är ett kunskapsnav inom funktionshinderspolitiken som erbjuder aktuell och relevant kunskap och stöd till våra målgrupper. Under året har Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att stödja det civila försvaret intensifierats.

Next

Årsredovisning 2018

årsredovisning 2018

Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. Innehåll i en årsredovisning Alla årsredovisningar ska innehålla vissa delar, och många företag ska dessutom skicka in en revisionsberättelse och andra bilagor. Då är du säker på att hinna rätta till brister som vi eventuellt hittar innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift. Myndigheten noterar att i inriktningsbeslutet tillmäts kärnvapen åter en stor säkerhetspolitisk roll. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Detta ställer krav på myndighetens tillsyn av att strålsäkerheten upprätthålls under såväl den återstående driften som avvecklingen av reaktorerna, inklusive en ansvarsfull hantering av det radioaktiva avfallet.

Next

SAS årsredovisning 2017/2018

årsredovisning 2018

Datumen i tabellen är anpassade utifrån det. Om ditt företag vill göra ändringar behöver du också kontakta Skatteverket, eftersom det kan påverka hur mycket skatt företaget ska betala. Hållbarhetsredovisningen finns enbart på engelska. Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Under perioden fram till 2022 behöver antalet anställda minska med cirka 25 personer, beroende både på att anslagen bedöms minska när antalet kärnkraftreaktorer i drift blir färre och på det allmänna effektiviseringskravet i pris- och löneomräkningsmodellen.

Next

Årsredovisning 2018

årsredovisning 2018

Omlokaliseringen har medfört att myndighetens samlade verksamhet bedrivits på en lägre nivå än året innan. När kontoret är fullt bemannat räknar myndigheten med att cirka 60-70 tjänster är placerade i Katrineholm. Detta i enlighet med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2016—2020, där regeringen beslutat att myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap, däribland Strålsäkerhetsmyndigheten, ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. Myndigheten ska också säkerställa att kärnkraftsindustrin hanterar planeringen för den fortsatta långtidsdriften av de sex kvarvarande reaktorerna på ett strålsäkert sätt. Att tillsammans blir bättre visar sig också i de uppdrag vi har arbetat med under året. Det är glädjande att se att så många är nyfikna på vår verksamhet, vilket visar sig i både de kontakter som tas med myndigheten om samarbete, stöd och kunskapsutveckling och i det stora antalet sökande till våra utredartjänster.

Next

Årsredovisning 2018

årsredovisning 2018

Hudcancerfallen fortsätter dock att öka vilket innebär att det inte bedöms vara möjligt att minska antalet fall av hudcancer så att de är färre år 2020 än år 2000. Det är upp till bolagsstämman att avgöra om de kan fastställa en ny resultat- och balansräkning och lämna in den nya årsredovisningen till oss för registrering och offentliggörande. Myndighetens granskning har sedan ansökan lämnades in 2011 omfattat en arbetsinsats motsvarande 70 årsarbetskrafter och omsatt mer än 140 miljoner kronor. Naturvårdsverket driver en bred verksamhet. En ytterligare konsekvens av omställningen inom kärnkraftsindustrin är att det finansiella utrymmet för myndigheten kommer att minska. Merkostnader relaterade till omlokaliseringen har också haft en negativ påverkan på myndighetens finansiella utrymme liksom på aktiviteter kopplade till verksamhetsutveckling.

Next