Russisk matematikk. Russisk matte en suksess i Smeaheia 2020-01-17

Utviklende opplæring i matematikk

russisk matematikk

For sterk mål e styring kan frata lærerne autonomi, profesjonsetisk ansvar og skjønn, og det kan skape en prestasjonsskole som ikke drives av elevenes indre motivasjon for å lære. Viktige forutsetninger for å innføre modellen blir belyst, utvikling av god klassekultur, struktur og rammer, samarbeid med hjemmet. Når det gjelder kunnskap om forutsetninger, handler dette i første omgang om den kunnskap barna har når de begynner på skolen. Men da hadde vi ikke matematikk, sier førsteklassingene, som kjenner hverandre godt og sitter sammen i timene. Mens det nasjonale gjennomsnittet var 64 poeng, hadde Smeaheia skole et gjennomsnitt på kartleggingsprøven på 79 poeng.

Next

Leksehjelp i Matte

russisk matematikk

Metodikken er en forgreining av Vygotskijs sosiokulturelle læringsteorier og poenget er, svært kort forklart, at man lærer best i samspill med andre. Men Asheim er fornøyd: - Selv om vi nå har måttet stramme inn på oljepengebruken for neste år, har utdanningssektoren fått et godt budsjett. Når det gjelder konkretiseringsmateriell vil vi anbefale å prioritere materiell som har stort anvendelsesområde f. Ett av regjeringens aller viktigste valgløfter er å satse 100 millioner kroner på tidlig innsats i skole og barnehage. Hele 75 norske skoler har siden 2014 omfavnet den russiske metoden for å undervise matematikk, kjent som utviklende matematikk. » Denne klassen har hatt slik matematikkopplæring siden 1.

Next

Klasseromsprat: Russisk matematikk

russisk matematikk

Selve prosessen der klassen diskuterte oppgavene var utrolig stimulerende, sier Solfrid Reilstad. Se noen av oppgavene elevene blir bedt om å løse nederst i saken. De har brukt en metode kalt utviklende læring, utviklet av psykologen Leonid Zankov. Opplegget kan imidlertid innebære utfordringer i forhold til lærerens praksis. Ir én Iljinitsjna betraktet b åde m øtet med Leonid Zankov på begynnelsen av 1960-tallet og arbeidet i laboratoriet som han ledet, som begivenheter av enorm betydning for sitt videre liv.

Next

Asheim ble utfordret av Jo (2. trinn) i «russisk matematikk»

russisk matematikk

Mens det nasjonale gjennomsnittet var 64 poeng, hadde Smeaheia skole et gjennomsnitt på kartleggingsprøven på 79 poeng. Først og fremst utvikling av elevens kognitive, emosjonelle, moralske og estetiske kvaliteter, men også av elevens kognitive interesse og faglige motivasjon. Et av de viktigste målene er at elevene skal lære å lære. Vi kan godt legge lista høyere i småskolen, mener Gerd Inger Moe. Undervisning på et høyt nivå Hva betyr det at undervisningen skal ligge på et høyt nivå? Matematikk 5 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning.

Next

Bruker russisk metode i matematikk

russisk matematikk

Med støtte fra Smeaheia skole, Sandnes kommune og i samarbeid med Universitetet i Stavanger, ble prosjektet satt ut i live på Smeaheia skole i 2009. Holdningene og tankene til eleven påvirker også læringen og de strategiene eleven velger. Forskningsprosjektet ved UiS pågår fortsatt, og Natalia Blank, Kjersti Melhus og Cato Tveit ved ved UiS jobber nå med å bistå flere andre skoler i Sandnes med å innføre undervisningsmetoden. De kommer med forslag som blir møtt med aksept eller innvendinger, og diskusjonen kan selv med førsteklassinger få et høyst saklig og fokusert preg. Poenget er igjen at utviklende opplæring i matematikk har som hovedmål å utvikle elevens egen tenkning og evne til selvstendig problemløsning, samt at det hele tiden er tale om utvikling innen barnas proksimale sone.

Next

Bestille

russisk matematikk

Her legges det vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. I læreverket er dialog kommunikasjon sentralt. Den lille klassen har nemlig byttet ut vanlig matematikkundervisningen med russiske undervisningsmetoder. På tredje trinn driver vi med multiplikasjon og divisjon med tresifra tall. Begrunnelsen finner vi i begrepet om barns proksimale utviklingssone Vygotskij 2001. Ut over det er prinsippet at man skal strebe etter maksimal utvikling.

Next

Bestille

russisk matematikk

Klarer du å løse dem? Hun er seks og han sju år gammel. Alle følger et matteopplegg hentet i Russland. Moe, som er lærer ved Smeaheia skole, hadde en kjepphest om at alle elever skal oppleve mestringsfølelse samtidig som innlæringen skal foregå på høyt nivå. Det er ikke bare avhengig av begrepene som er gjennomgått eller metodene som er lært. Utvikling av hvert enkelt barn Her kommer vi tilbake til noe av det vi alt har sagt om det enkelte barnets proksimale utviklingssone, nærmere bestemt oppgaven med å sikre at hvert enkelt barn i klasserommet får en best mulig utvikling gjennom undervisningen. Et binært tall kan du multiplisere med 2 ved å flytte alle sifrene bits et hakk til venstre, og dividere på to ved å flytte til høyre, forutsatt at ingen 1'ere faller ut.

Next

Utviklende opplæring i matematikk

russisk matematikk

Prosjektet som her er beskrevet er et av resultatene av denne satsingen og står som et tydelig eksempel på et innovasjonsprosjekt som har gitt merverdi for både virksomhet, innbyggere og politikere. Alle skal med Natalie Blank forteller at hovedmålet i Zankovs undervisningsmetode er en generell utvikling av eleven. Nå kan du prøve med hvilke tall du vil- litt tungvint kanskje, men for en som bare kan doble, halvere og legge sammen er det en fin metode. For øvrig er det slett ikke noe forbud mot å trekke inn konkrete og praktiske saksforhold, men poenget er og blir at teoretisk kunnskap skal stå i sentrum. De aller fleste oppgavene har et element av utforskning og problemløsing, med passende vanskegrad for elevene. Kursholdere: Kjersti Melhus er universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

Next